Cần siết và đầu vặn 1/2", 3/4", 1". Socket sets 3/4", 1"