Bút lông, đóng chữ, khắc chữ, in nhãn, khoá, nam châm