Cần siết và đầu vặn 1/4", 3/8". Socket sets 1/4", 3/8", 1/2"